Disclaimer

Bij het samenstellen van de internet site heeft Sigarenverkoop.nl de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid van eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die afkomstig is van onze website, uit. Getoonde sigaren kunnen in kleur of maat enigszins afwijken.

  

Sigarenverkoop.nl veilig bestellen garantie

Hieronder geven wij voor uw gemak kort de belangrijkste punten weer uit de algemene voorwaarden (echter alleen de onderstaande volledige tekst van de algemene voorwaarden is rechtsgeldig):

Sigarenverkoop wijst u er op dat roken ongezond is en wijst alle aansprakelijkheid naar aanleiding van het rookgedrag van de besteller af;

Bij een bestelling die via het internet wordt gedaan wordt boven de prijs van het artikel ook bezorg- en verpakkingskosten in rekening gebracht. De betaling wordt vooraf over gemaakt.

U kan binnen drie dagen de nadat de besteling bij u binnen is gekomen reclameren op onvolledigheid. Indien u de sigaren retour stuurt zijn de verzendkosten voor uw rekening,

Wanneer de sigaren niet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen, zijn de verzendkosten voor rekening van sigarenverkoop.nl (aub geen verzending onder rembours, wij maken de verzendkosten aan u over);

Uw bestelling wordt binnen een week nadat de betaling binnen is afgehandeld. Wanneer dit niet kan, informeert sigarenverkoop.nl u per mail over de leveringsplanning (wanneer de sigaren niet op voorraad zijn kan soms niet met zekerheid worden vermeld wanneer een sigaar wel weer beschikbaar is);

Sigarenverkoop.nl levert natuurproducten. Kleine verschillen kunnen voorkomen;

Op alle aanbiedingen en transacties zijn de Algemene Voorwaarden van sigarenverkoop.nl van toepassing;

Prijzen zijn inclusief BTW.

 

1. Algemeen

DEFINITIES

Sigarenverkoop.nl: de leverancier

Besteller:opdrachtgever tot het leveren van een product uit het assortiment van sigarenverkoop.nl. Besteller bezit minimaal de leeftijd van 18 jaar
Ontvanger:de geadresseerde van de bestelde artikelen
Transporteur:Postnl
 

2. Aansprakelijkheid

2.1 Sigarenverkoop.nl wijst de besteller van haar producten er op dat roken slecht is voor de gezondheid en dodelijk kan zijn. Besteller is hiervan op de hoogte en zal sigarenverkoop.nl nimmer aansprakelijk kunnen stellen voor de consequenties van het rookgedrag. De leveringsvoorwaarden van sigarenverkoop.nl zijn van toepassing op alle leveringen door sigarenverkoop.nl. Door te bestellen geeft u aan met de leveringsvoorwaarden akkoord te gaan. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.2 De inhoud van de webwinkel van sigarenverkoop.nl alsmede de inhoud van alle andere uitingen van sigarenverkoop.nl (op internet) is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Sigarenverkoop.nl kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Sigarenverkoop.nl is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden danwel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Sigarenverkoop.nl kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien u, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Indien door Sigarenverkoop.nl geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van sigarenverkoop.nl beperkt tot hetgeen onder betalingsvoorwaarden "Garanties" is geregeld. Wanneer sigarenverkoop.nl een gebrekkig product of dienst heeft geleverd en aansprakelijk wordt gesteld voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van sigarenverkoop.nl beperkt tot herstel of vervanging van het product of dienst, dan wel terugbetaling van de koopprijs. Sigarenverkoop.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ontstane indirecte kosten.

2.3 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en sigarenverkoop.nl, dan wel tussen sigarenverkoop.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en sigarenverkoop.nl, is sigarenverkoop.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van sigarenverkoop.nl.

Aanbieding en overeenkomst

2.4 Alle aanbiedingen van sigarenverkoop.nl zijn vrijblijvend en sigarenverkoop.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.5 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door sigarenverkoop.nl. Zij is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt sigarenverkoop.nl dit mee binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling.

Correspondentie

2.6 Vermeld in al uw communicatie met sigarenverkoop.nl duidelijk het e-mail adres en een eventueel order- of factuurnummer.

2.7 Sigarenverkoop.nl is volledig gebaseerd op transacties via het internet en heeft geen bezoekadres.

Levertijden

2.8 De door sigarenverkoop.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren als wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. LET OP: Vermeld in de e-mail; onderwerp en altijd het ordernummer dat u eerder via e-mail hebt ontvangen.

2.9 Indien bestelde artikelen niet in voorraad zijn en/of levering niet volgens het bovenstaande kan plaatsvinden, wordt besteller per E-mail hiervan op de hoogte gebracht waarna besteller de opdracht kan annuleren. Indien op het moment van annuleren sigarenverkoop.nl de bestelling inmiddels heeft aangeboden aan de transporteur, kan het bestelde niet meer worden geannuleerd.

2.10 Aan de afbeeldingen, beschrijvingen, levertijden, prijzen en overige informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Allen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en fouten. Aan de artikelinformatie op de site kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u een artikel ontvangt dat in belangrijke mate afwijkt van de beschrijving op de site, dan kan sigarenverkoop.nl dit artikel vervangen of het geld terugstorten. Dit gebeurt na retourontvangst van de bestelling in de orginele verpakking.

 

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn vermeld in euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De dozen sigaren zijn voorzien van bandoral (BTW zegel).

3.2 . De hoogte van de bezorgkosten wordt tijdens de bestelprocedure getoond en is afhankelijk van het gewicht van het bestelde inclusief verpakking.

 

4. Betaalwijzen

4.1 Uw betaling wordt gedaan per vooruitbetaling via de online-betalingsmogelijkheden (ideal) of per bank of giro, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen

4.2 Betaling per overschrijving kan alleen in Nederland.

4.3 Om te bestellen moet het bedrag worden overgemaakt naar:

banknummer: NL67RABO01225.69.601

ten name van: sigarenverkoop.nl te Bosschenhoofd

Onder vermelding van het bestelnummer dat is genoemd in de bevestiging die u per e-mail ontvangt.

 

5. Verzenden en verzendkosten

5.1 Alle bestellingen worden door Post.nl bij het door u opgegeven adres bezorgd.

5.2 Uw bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van betaling.

5.3 Sigarenverkoop.nl geeft van te voren aan wat de verzendkosten zijn per bestelling.

5.4. Sigarenverkoop.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

6. Retour zendingen

6.1 Retourzending kunnen gericht worden aan Sigarenverkoop.nl,

6.2 Als de bestelling niet klopt kan u dit binnen 3 dagen per e-mail melden aan info@sigarenverkoop.nl onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van de e-mail. In de mail moet duidelijk uiteen gezet zijn waarom het artikel niet voldoet. Sigarenverkoop.nl zal het artikel vervangen of zonodig de bestelling terug nemen en de betaling ongedaan maken, indien is aangetoond dat er gegronde redenen voor zijn. In dit laatste geval neemt sigarenverkoop.nl de verzendkosten voor haar rekening. Dit ter beoordeling aan sigarenverkoop.nl.

6.3 Indien u sigaren terug stuurt, volg dan deze stappen:

Stuur een e-mail naar info@sigarenverkoop.nl zodat wij uw zending verwachten. LET OP: Vermeld in het onderwerp van de e-mail het ordernummer of het factuurnummer dat u heeft ontvangen.

Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden. Gebruik hiervoor zoveel mogelijk de originele verpakking. Plak het pakket stevig dicht.

Adresseer de artikelen:

Sigarenverkoop.nl

T.a.v. Klantenservice

Uilenspiegelweg 11

4744 RK Bosschenhoofd

Vermeld uw eigen naam en adres als afzender!

Frankeer de zending naar behoren. Onvoldoende gefrankeerde zendingen nemen wij niet in ontvangst. Wij accepteren geen zendingen onder rembours.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te 's-Gravenhage onder het nummer 20116328. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.